Студентський польський клуб
Студентський польський клуб
Україна, 10-005 Житомир,
вул. Чуднівська, 34 б
Інформація за лютий 2016
29 лютого 2016 року

XXVI WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA

Wschodnia Szkoła Letnia jest najstarszym przedsięwzięciem Studium. Utworzona w 1991 r., jest bowiem prowadzona już od 1992 r. jako trzytygodniowe międzynarodowe staże naukowe. Są to sesje naukowe odbywające się corocznie w lipcu, przeznaczone dla młodych badaczy, z krajów b. ZSRR, krajów Europy Środkowej, ale także Europy Zachodniej i Ameryki zajmujących się historią i współczesnością tego regionu. W Szkole Letniej nie mogą brać udział słuchacze z Polski. Wykładowcami są najwybitniejsi specjaliści z całego świata.

Szkoła ma na celu umożliwienie młodym badaczom poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich.  Z powodu bogatego programu zajęć, Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy w badawczej; przygotowuje  natomiast słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Program Wschodniej Szkoły Letniej składa się z trzech części:

- części ściśle merytorycznej: wykłady i seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych),

- części dodatkowej: wizyty w archiwach oraz bibliotekach oraz  w instytucjach państwowych,

- części kulturalnej:  zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach.

Na seminariach uczestnicy zobowiązani są do wygłoszenia referatu (część pracy naukowej, np. doktorskiej lub fragment aktualnych badań) z zakresu swoich zainteresowań naukowych. Tematyka przedstawionych przez uczestników referatów jest bardzo zróżnicowana: politologia, historia, filologia etc. Celem seminariów jest przedstawienie przez uczestników swojego punktu widzenia, poznanie się nawzajem, wymiana opinii i doświadczeń.  Dyskusje na wykładach i seminariach pozwalają uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na zagadnienia historyczne i współczesne.

Kwalifikacja do Szkoły odbywa się w formie konkursu aplikacji ocenianych przez komisję Uniwersytetu Warszawskiego Spośród zgłoszeń wybierana jest corocznie grupa około 20 słuchaczy Szkoły.

Szkoła ma już ponad 550 absolwentów, łącznie z 26 państw. Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, sprawując często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Wschodnia Szkoła Letnia odbywa się w dniach 1-21 lipca w Warszawie.

2. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Wschodniej, Bałkanów, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

3. Pełnoprawnymi uczestnikami Szkoły mogą być wyłącznie cudzoziemcy, absolwenci studiów wyższych, prowadzą własne badania naukowe, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.

4. Od kandydatów wymaga się znajomości dwu języków wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego, obu w stopniu pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

5. Preferowane będą kandydatury osób specjalizujących się w tematyce historii i współczesności Europy Wschodniej, zwłaszcza XIX-XXI w., a także rozpadu komunizmu i transformacji krajów regionu.

6. Program Szkoły składa się z serii wykładów i seminariów (jedno seminarium do wyboru – wedle tematów własnych, naukowych zainteresowań i badań uczestników Szkoły) oraz objazdów naukowych z zakresu historii sztuki i kultury, zawiera także w sobie prezentacje instytutów, archiwów i bibliotek naukowych. Słuchacze, którzy wypełnią wszystkie przepisane programem wymagania otrzymają „Dyplom Wschodniej Szkoły Letniej”.

STYPENDIA

1. Kandydaci spełniający merytoryczne warunki pełnego uczestnictwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie całości lub części (zależnie od kraju pochodzenia) kosztów pobytu w Szkole (hotel, wyżywienie, wykłady, materiały, objazdy naukowe).

2.Podanie o przyznanie dofinansowania należy dołączyć do przesyłanych dokumentów.

DOKUMENTY

1.Kandydaci proszeni są o nadesłanie pocztą następujących dokumentów:

–wypełniony kwestionariusz Szkoły,

– podanie o przyjęcie, zawierające opis prac i zainteresowań naukowych, oraz temat referatu,

curriculumvitae wraz z fotografią,

–wykaz wszystkich publikacji naukowych,

– dwie opinie badaczy problematyki, którą kandydat się zajmuje (jeśli to możliwe – jedna z Polski),

– kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych.

2.Termin nadsyłania kompletu dokumentów upływa 20maja 2016 r.

3.Rozpatrywane będą wyłącznie podania zawierające komplet wymaganych dokumentów. Podanie o przyjęcie i kwestionariusz winny być przygotowane w języku polskim, a curriculumvitae w języku angielskim.

Інформація за лютий 2016 —>


Ваші коментарі